ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 50,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประชุมวิถีพุทธ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 400,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ 005
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 360,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ 004
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 530,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 1,780,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 900,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 300,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 325,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 68,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ร.ย.601/43 ,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 21,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ร.ย.601/43 องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 16,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเลี้ยงไก่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 35,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 1,846,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 116,200
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 10,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 144,725
เพิ่มเติม..