ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
 
โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๔๗๘  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลมะตูม  ๓  (บ้านไผ่ขอดอน)  นายพวง  ศุภสาร  กรรมการอำเภอ  ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการสอน  เมื่อวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๔๗๘
          เดิมอาคารเรียนไม่มี  ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดสุวรรณประดิษฐ์เป็นที่เรียน  โดยมีนายแฉล้ม  กลั่นอ้น  เป็นครูใหญ่คนแรก  สังกัดอำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก
          ต่อมาวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๔๘๔  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่  เป็นโรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์  สังกัดอำเภอเมืองพิษณุโลก
          นายฮวด  ชลลานนท์      ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
๑๖  สิงหาคม  ๒๔๘๐  ถึงวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๔๘๑
นายขาว  ศรีสกุล           ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
๒๔  สิงหาคม  ๒๔๘๑  ถึงวันที่  ๒๐  มิถุนายน   ๒๕๑๐
ผลงานริเริ่ม
 • ซื้อที่ดินจากนายไร  ช้างพินิจ  จำนวน  ๒  ไร่  ๘๔  ตารางวา
 • บุกที่ดินว่างเปล่า  ๑  งาน  ๖๙  ตารางวา
 • รวมที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน  ๕  ไร่  อาคารเรียนหลังนี้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๐๒
          นายทองดี  ชลประทิน   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
๒๐  มิถุนายน  ๒๕๑๐  ถึงวันที่  ๑๕  มิถุนายน   ๒๕๑๓
นายสมจิตร  ภู่คำดี       ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
๒๐  มิถุนายน  ๒๕๑๓  ถึงวันที่  ๒๖  กันยายน   ๒๕๑๗
ผลงานริเริ่ม – ต่อเติมอาคารเรียนชั่วคราว
 
นายบรรณสิทธิ์  ทองน้อย         ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
๒๖  กันยายน  ๒๕๑๗    ถึงวันที่   ๒๘   กรกฎาคม   ๒๕๒๐
ผลงานริเริ่ม
 1. ของบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ อพล.๐๐๕  จำนวนหนึ่งหลัง  ๕  ห้องเรียน  เฉพาะชั้นบนไม่มีฝ้าเพดาน  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๖๐,๐๐๐  บาท
 2. ของบประมาณสร้างบ้านพักครู  แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๑  หลัง  ราคา  ๖๔,๐๐๐  บาท  ทั้งสองรายการสร้างเสร็จเมื่อ  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๒๐  ใช้การเมื่อ  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๒๐
นายสง่า  เนียมหอม                ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๒๐  ถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๒๕
 • กรกฎาคม  ๒๕๒๕ )  ลาออกเพื่อรับบำนาญ
ผลงานริเริ่ม
          ร่วมกับคณะครู  กรรมการสถานศึกษา  ประชาชน  จัดทำ  จัดหา  สิ่งต่างๆ  โดยอาศัยวัสดุที่มีอยู่และหาเพิ่มเติม  โดยผู้นำฝ่ายท้องถิ่น
 • นายสะอิ้ง    ปานบุญ          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๐
 • นายทิ้ง       คดคง             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๑
 • นายจิตร     น่วมบาง                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๒
ร่วมดำเนินการดังนี้
 1.  อาคารเอนกประสงค์  ๙X๓๐  เมตร  จำนวน  ๑  หลัง
 2. บ้านพักภารโรง  จำนวน  ๑  หลัง  ๒  ห้องนอน
 3. เรือนเพาะชำ  จำนวน  ๑  หลัง
 4. ขอใช้ที่ดิน  จำนวน  ๕  ไร่  จัดทำสนามกีฬามาตรฐาน  จำนวน  ๑  สนาม  โดยการสนับสนุนเครื่องมือจักรกล  จากบริษัทพรหมวิวัฒน์
 5. ต่อเติมอาคารเรียน  อพล.๐๐๕  จำนวน  ๕  ห้องเรียน  ด้วยเงินบริจาค  ๓๐,๐๐๐  บาท
 6. วันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๒๑  สร้างสนามบาสเก็ตบอล  ๑  สนาม  ราคา  ๒๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณจากโรงเรียน ร.ต.เรียม  บำรุงพงศ์  นายอำเภอเมืองพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบ
 1. วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๒๑  ต่อเติมอาคารเรียน  อพล.๐๐๕  ชั้นให้สมบูรณ์ด้วยงบประมาณ
 • ภาษีบำรุงท้องที่           ๒๘,๐๐๐          บาท
 • บริจาค                      ๙๒,๐๐๐         บาท
รวมทั้งสิ้น                     ๑๒๐,๐๐๐       บาท
 1. วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๒๑  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากจังหวัด  ให้เป็นโรงเรียนชุมชนที่  ๑๑  วัดสุวรรณประดิษฐ์
 2. วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๒  งบประมาณบริจาคสร้างรั้วคอนกรีตด้านเหนือและด้านตะวันออก  เป็นเงินจำนวน  ๕๖,๐๐๐  บาท
 3.  วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  อพล.๐๐๔  จำนวน  ๑  หลัง   ๕  ห้องเรียน  ลดรายการตั้งเฉพาะโครงหลังคา  เทพื้นชั้นล่าง  เป็นเงิน  ๕๓๐,๐๐๐  บาท
 4.  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  แบบกรมสามัญ  ๓๑๒  จำนวน   ๑  หลัง  ราคา  ๑๓๗,๐๐๐  บาท
 5.  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดสร้างห้องสมุดจาก  น.ท.  ทินกร  พันธ์กระวี  ส.ส.พิษณุโลก  จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  ร่วมด้วยประชาชน  บริจาคทรัพย์และอุทิศแรงงาน
 6. วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  อพล.๐๐๔  ชั้นบนเป็นเงิน  ๕๕๘,๙๐๐  บาท
นายบุญธรรม  นาคะไพฑูรย์      ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่    วันที่   ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๒๕
ผลงานริเริ่ม
 1.  ปีการศึกษา  ๒๕๒๖  เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนมิถุนายน  ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินต่อเติมอาคารเรียน  อพล.๐๐๔  ชั้นล่าง  ๒  ห้องเรียน  ค่าวัสดุ  ๖๐,๐๐๐  บาท  ค่าแรง  ๑๐,๐๐๐  บาท
 2. พฤษภาคม  ๒๕๒๗  ถึงเมษายน  ๒๕๒๘  คณะกรรมการสถานศึกษา  ประชาชน  ร่วมกันต่อเติมอาคารเรียน  อพล.๐๐๔  ชั้นล่าง  จำนวน  ๔  ห้อง  ค่าวัสดุ  ๕๐,๐๐๐  บาท  ค่าแรง  ๑,๐๐๐  บาท
 3. ปีการศึกษา  ๒๕๓๑  จัดทำส้วมแบบ  สปช.๖๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ที่นั่ง  ราคา  ๔๐,๐๐๐  บาท
เป็นเงินงบประมาณประจำปี  ๒๕๓๐  เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก  เป็นผู้ประมูลจัดทำ  ประชาชนบริจาคเงินสร้างส้วม  ๔  ที่นั่ง  ราคา  ๒๐,๐๐๐  บาท
ปีการศึกษา  ๒๕๓๕  คณะกรรมการการศึกษา  คณะกรรมการศิษย์เก่า  คณะครูและนักเรียน  สร้างอาคาร  ๑  หลัง  ราคา  ๓๐,๐๐๐  บาท  ใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
นายบุญธรรม  นาคะไพฑูรย์   ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดบึงพระ  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๓๖
นายเจตน์  บุญโสภา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนที่  ๑๑  วัดสุวรรณประดิษฐ์  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๓๖
ผลงานริเริ่ม
 1. โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  สปช.๑๐๕/๒๙  งบประมาณปี  ๒๕๓๖   ๒  ชั้น  ๖  ห้องเรียน  ๑  หลัง
 2. ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูร่วมกันจัดงานประจำปี  จัดกิจกรรมหารายได้  ทำรั้วลวดหนามล้อมรอบวัดและโรงเรียนเป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท
 3. คณะศิษย์เก่าได้สร้างเสาธงขึ้นมาใหม่  สิ้นค่าก่อสร้าง  ๑๒,๕๐๐  บาท  คุณบุญมา  บัวแก้ว  ประธานศิษย์เก่า
 4. ได้งบประมาณจาก  สส.สุชน  ชามพูนท สร้างสหกรณ์โรงเรียน ๑ หลัง  เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  เมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๓๗
วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๔๑  นายปฏิภัทร  จาดยางโทน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนที่  ๑๑  วัดสุวรรณประดิษฐ์  ตามคำสั่ง  สปช.ที่  ๘๐๕/๒๕๔๑  ลงวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๔๑
ปีการศึกษา  ๒๕๔๑  นายชูชาติ   แสสุวรรณ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๔๑
ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  นายสมชาย  ภัทรวิวัฒนพงศ์ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่บ้านหนองกรับ ย้ายมารักษาราชการแทนในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์  เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๔๕  โดยได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ จัดหาสื่อครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
- จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์     งบประมาณ  400,000  บาท
- จัดสร้างโรงอาหาร                 งบประมาณ  900,000  บาท
- จัดสร้างป้ายโรงเรียน              งบประมาณ  250,000  บาท
- จัดสร้างโรงจอดรถ                งบประมาณ  100,000  บาท
- เทพื้นคอนกรีตหน้าเสาธง         งบประมาณ  230,000  บาท
พ.ศ.  ๒๕๕๙  นายศรัณย์    ชูเวช  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์  ตั้งแต่วันที่ ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ได้พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษา ทั้งโครงการสำคัญ ไม่ว่าโครงการโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการต้นแบบโรงเรียนสุจริต  และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ในปี พ.ศ.  ๒๕๖๐  และระดับ เพชร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นต้น
ในด้านสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุงสภาพอาคารเรียน  อาคารประกอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปรับภูมิทัศน์ใหม่ เป็นโรงเรียนที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม หน้าอยู่หน้าเรียนรู้  และผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายนอก(สมศ) รอบที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ) เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน   จนถึงปัจจุบัน
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.57 KB