ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์

วิสัยทัศน์
โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ เป็นโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริตและ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส และ
เด็กพิเศษเรียนรวมโดยความร่วมมือของชุมชน 
 
คำขวัญ
มุ่งความดี มีความรู้ อยู่อย่างสามารถ
 
จุดเน้นการศึกษา
“นักเรียน มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สวดมนต์รับศีลทุกสัปดาห์ จิตอาสาช่วยงานฌาปนกิจ
 
สีประจำโรงเรียน
สีแดง – สีขาว