ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต
2. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อบายมุขและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษ  เรียนรวม 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามภารกิจงานและทันสมัยต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
6. พัฒนาและส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต และบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
8. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ทั้งสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน พอเพียง และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้
9. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมการกระจายงานความรับผิดชอบสู่ผู้ปฏิบัติอย่างโปร่งใส่ เป็นธรรม มีความสามัคคี โดยเน้นความสำเร็จของเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกด้าน

เป้าหมาย
1. คณะครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลไม่ทุจริต
2. โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต และสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรสามารถศึกษาต่อได้ตามศักยภาพของตน และเด็กพิเศษสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามภารกิจงานและสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
5. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
6. คณะครูและนักเรียนด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ระบบบริหารจัดการ บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ มีประสิทธิภาพ
8. สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ทั้งสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มีมาตรฐานพอเพียง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
9. การบริหารงานต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10. ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกด้าน