ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นโยบายของโรงเรียน
นโยบายของโรงเรียน

นโยบายของโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

1. สร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

2. กำหนดมาตรฐานการศึกษา และประเด็นการพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน รวมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายทั้งในภาพรวมรายมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 

3. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่ระบุอย่างชัดเจนว่าโครงการ/กิจกรรม (หลักฐานเชิงประจักษ์) สนองในมาตรฐานใด 

4. มีรูปแบบการบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนเชื่อมโยงการดำเนินงานให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นการดำเนินงาน เชิงระบบที่สามารถกำกับ ติดตาม ตรวจสอบได้

5. ดำเนินการตามแผน โดยมีปฏิทินการดำเนินงาน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการนิเทศภายในเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน 

6. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อจัดระบบการดำเนินงานตามมาตรฐาน มีการประเมินผลและตรวจสอบ การดำเนินงาน

7. ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามที่โรงเรียนได้ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อสะท้อนผลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ที่เน้นการตอบคำถาม 3 ข้อ คือ 1) ระดับคุณภาพที่เกิดจากการประเมินตนเอง 2) หลักฐานสนับสนุนที่สะท้อนการดำเนินงาน 3) แผนในการพัฒนาไปสู่ระดับคุณภาพที่สูงขึ้น มีความเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินงานในรอบปีต่อไป

9. นำข้อมูลจาก SAR วางแผนเพื่อปรับมาตรฐาน/แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โครงการ/กิจกรรม หรือวางแผนสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานตามขั้นตอนของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีถัดไป