ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Best Practice การจัดการเรียนการสอน Active learning โดยใช้บอร์ดเกมคณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.28 MB