ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มนโยบายและแผน
กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 รายการค่าครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 266824
บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.43 KB 266813
ตัวอย่างแหล่งสืบค้นราคาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85.5 KB 266804
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 266807
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธ.ค. 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 266803
ตัวอย่างแหล่งสืบค้นราคาครุภัณฑ์-ปีงบประมาณ-2565-หน้า-266 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.33 KB 266804
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 266806
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สพฐ.ปี 61 266805
เอกสารธุรการในชั้นเรียน
7-แบบบันทึกการดื่มนมของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 352.43 KB 95882
6-แบบบันทึกการแปรงฟันของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 316.29 KB 95881
5-แบบบันทึกการออมเงินของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 353.35 KB 95881
4-แบบบันทึกการมาเรียนของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.3 MB 95881
3-แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 361.19 KB 95881
3-แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง อนุบาล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 291.84 KB 95881
2-แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 267.29 KB 95879
1-แบบบันทึกการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 308.88 KB 95879
Excel คุณลักษณะอันพึงประสงค์,คิดวิเคราะห์,สมรรถนะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.54 KB 95880
สรุปภาพรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.78 KB 95882
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.98 KB 95886
แบบประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.13 KB 95882