ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางหทัย แงวกุดเรือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางเตือนใจ ประดิษฐ์
ครู คศ.3