ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววัชรากร คดคง
ครู คศ.3

นางอรวรรณ ใจกล้า
ครู คศ.2