ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรสิตา บัวประทุม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1