ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายบรรจง ฝั้นคำมี
ครู คศ.3

นายปิยะ บัวแก้ว
ครูอัตราจ้าง