ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพัฒน์สุวรรณประดิษฐ์
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประดิษฐ์
ชื่อ-นามสกุล : กำนันสมาน นวนเกิด
ตำแหน่ง : กำนันตำบลไผ่ขอนดอน
ชื่อ-นามสกุล : นายกฯประเชิญ สุขเกษม
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ใหญ่อาทิตย์ จนสน
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ใหญ่สุด เปียมี
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ใหญ่ไว อินเกิด
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ใหญ่เฉลียว จันสน
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ใหญ่สมนึก ช้างพินิจ
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายประจำ ช้างพินิจ
ตำแหน่ง : ประธานสภาตำบลไผ่ขอดอน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด นวนเกิด
ตำแหน่ง : รองประธานสภาตำบลไผ่ขอดอน
ชื่อ-นามสกุล : รองนายกฯ เฉลียว ภู่จันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : รองนายกฯนพกร ช้างพินิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านละออ สิงห์โต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมศักดิ์ สิงห์โต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : อบต.จริญ คตคง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : สารวัตรกำนันสุทิน เปียมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : สารวัตรกำนันดิเรก ม้วนพรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนัน มีแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสมียน นวนเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : อบต.ปนัดดา เสมพูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : อบต.เริ่ม คดคง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านภาณุ ปานบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประสิทธ์ เปียมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : อบต.ลำเพย อินเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : อบต.ทิ้ง แสงอ่วม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหย่วน คดคง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้อย จันฉิม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : อบต.สำราญ จันสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : อบต.สมชาย บุญสืบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมชาย สุขเกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทะนง ทองอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : อบต.มานพ คำมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยกำนันทวีป สุขเกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยกำนันบุญเที่ยง มีแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : อบต.สุชน ช้างพินิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : เลขานายกฯ มลฐการณ์ วงษ์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ